Podatki o podjetju 

Go Online d.o.o. 

Zaloška cesta 188  

1260 Ljubljana-Polje

DŠ: SI66107270 (zavezanec za plačilo DDV) 

Matična številka: 8389578000 

IBAN: LT02 3250 0746 5292 2559 (Revolut Bank UAB – Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, LT) 

  

Telefon: 069 652 277 

Email: Info@goonline.si 

  

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). 

Splošne pogoje si lahko prenesete v pdf formatu s klikom TUKAJ.  

  

  

 1. Splošni pogoji poslovanj

1.1.    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Go Online d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo. 

1.2.    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko. 

1.3.    Uporaba pojmov: 

–                      Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko. 

–                      Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

–                      Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki. 

–                      Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe. 

–                      Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe. 

1.4.    Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju. 

1.5.    Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 

1.6.    Delovni čas Družbe je predmet dogovra z stranko 

1.7.   Družba nima odprtih vrat za nenapovedane obiske.  

  

 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko. 

2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki. 

2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. 

2.4.    Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://goonline.si/pogoji-poslovanja Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudii preko zooma, na predhodno v naprej dogvorjenemu terminu. 

2.5.    Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe, ali osebni podpis ob podpsiu druge oblike poogodbe.  

2.6.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. 

  

      3Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 3.1.    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. 

3.2.    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.goonline.si/pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 

3.3.    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 5 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša. 

3.4.    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe. 

3.5.    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru. 

3.6.    Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe. 

  

 1. Splošne določbe

 4.1.    Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.). 

4.2.    Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe Politika in varstvo osebnih podatkov – Go Online

4.3.    Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  

4.4.    Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi. 

  

 1. Cene

 5.1.    Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

5.2.    Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe. 

5.3.    V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka. 

5.4.    Vse cene vključujejo DDV. 

  

 1. Plačilne metode

 6.1.    Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine: 

–          Gotovinsko plačilo ob dostavi s Pošto Slovenije 

–          Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe 

–          Plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe (info@goonline.si) 

–          Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro) 

–          Plačilo po predračunu 

6.2.    Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij. 

6.3.    Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec Malinca in Stripe (Stripe Services Agreement). Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Go Online Družbe. 

  

 1. Izstavljanje računov

 7.1.    Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe. 

7.2.    Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni. 

  

 1. Lastništvo

 8.1.    Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe. 

  

 1. Omejitev odgovornosti

 9.1.    Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov na ceniku na spletni strani ali spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga. 

9.2.    Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. 

9.3.    Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani. 

9.4.    Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena. 

9.5.    Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. 

  

 1. 10Obravnava pritožb in reševanje sporov

 10.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe. 

10.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

10.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

10.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@goonline.si 

10.5. Družba bo stranki v 15 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 

  

 1. Odstop Družbe od pogodbe

 11.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske. 

11.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. 

  

 1. Mnenja, ocene in priporočila

 12.1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. 

12.2. Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem. 

   

 1. Dobavni pogoji

13.1.  Za naročila (znotraj Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 5,99 €. V primeru naročila nad 100 € stroškov transportnega pakiranja in dostave ni. 

13.2. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 12 ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. 

13.3.  V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila. 

13.4. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov. 

13.5. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za ne-dobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. 

13.6. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. 

13.7. Družba ne odgovarja za zamudo ali ne-dobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika. 

  

 1. Prevzem blaga

14.1.  Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe. 

14.2.  V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe. 

  

 1. Vrednostni boni

15.1.  Vrednostni bon Družbe ima naravo darilne kartice. Družba ga proti plačilu pošlje kupcu v fizični ali elektronski obliki. Pri nakupu vrednostnih bonov ni mogoče koristiti promocijskih kod. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica bona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine. 

15.2.  Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila. 

15.3.  Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča. 

15.4.  Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za Kupone in darilne kartice navede edinstveno kodo ter potrdi s klikom na gumb “potrdi”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati. 

15.5.  V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče koristiti več vrednostnih bonov in največ eno promocijsko kodo. 

   

 1. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

16.1.  Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga. 

16.2.  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@goonline.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. 

16.3.  V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne na naslov Družbe (Go Online d.o.o., Zaloška cesta 188, 1260 Ljubljana-Polje). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 

16.4.  Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. 

16.5.  Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. 

16.6.  Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago. 

16.7.  Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga in strošek podjetja za obdelavo vsebine, materialov in potrebnega. Strošek je fiksen in znaša 20€. Družba po opravljenem vračilu izstavi in posreduje račun potrošniku, ki ga mora poravnati najkasneje v 14 dneh od prejetega računa. Družba posreduje račun v fizični obliki in e-obliki na e-mail, ki ga je potrošnik pri naročilu navedel. 

16.8.  Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov. 

16.9.  V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila. 

16.10.      V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek. 

16.11. V primeru, da imata Družba in pogodbenik sklenjeno dodatno pogodbo, potem se Družba lahko sklicuje na sprejete pogoje znotraj tiste pogodbe. 

  

 1. Odgovornost za stvarne in pravne napake

17.1.  Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 

17.2.  Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. 

17.3.  Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.  

  

 1. Pravno obvestilo 

18.1.  Spletna stran in trgovina Go Online  in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. 

  

  

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 01.09.2022 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Go Online d.o.o.